Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, od 2001 roku pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK). Jacek Tomkiewicz
W ALK pełni funkcję Dziekana Kolegium Finansów i Ekonomii oraz jest Dyrektorem ds. Naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER. Wykłada w ALK na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA) i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym na kilku uczelniach europejskich.      
Autor publikacji naukowych oraz opracowań i ekspertyz przygotowanych na rzecz instytucji publicznych takich jak m.in. Ministerstwo Finansów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów czy Narodowy Bank Polski i firm komercyjnych.
W latach 2002-2003 pełnił funkcję Doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, odpowiedzialny za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych. 
W okresie 2009-2010 wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi.