O SZKOLENIU

Mini MBA

Mini MBA® to jednosemestralne szkolenie skierowane do osób, które pracują na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych, potrzebują szybkiego wprowadzenia w najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania lub pogłębienia i aktualizacji swojej wiedzy.

Studia MBA i Studium menedżerskie Mini MBA® prowadzimy na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego od 1998 roku. O ile program MBA to regularne studia podyplomowe z formalnymi egzaminami (4 semestry, dwa lata), o tyle Studium Mini MBA to jednosemestralne intensywne szkolenie (138 godzin) skierowane do osób, które pracują na stanowiskach menedżerskich, kierują zespołami ludzi, prowadzą własne firmy lub planują własny rozwój zawodowy. Program i metody nauczania (aktywne formy kształcenia, rozwiązywanie case’ów, wymiana doświadczeń między uczestnikami) nawiązują do "dużego MBA" - część wykładowców w Studium to także wykładowcy z naszego programu studiów MBA, jednak Mini MBA® to nie są to formalnie studia.

Studium Mini MBA® – podobnie jak studia MBA – ma dostarczyć uczestnikom szeroką i kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania, ale w formule dostępnej dla osób, które z różnych powodów (brak czasu, sytuacja rodzinna, język angielski, staż pracy, koszty, itp.) nie są gotowe na „pełne” studia MBA.

Tryb realizacji szkolenia:

Zajęcia będą odbywać się w salach Wydziału Zarządzania UŁ. W wyjątkowych sytuacjach, dla tych osób, które z różnych względów (choroba, obowiązki zawodowe) nie będą mogły przyjechać na Wydział, będziemy transmitować spotkania grupy Mini MBA® przez Internet z wykorzystaniem platformy MS Teams. Niektóre z zajęć będą rejestrowane, więc nauka będzie możliwa w dogodnym dla uczestnika czasie (choć oczywiście synchroniczny i aktywny udział w zajęciach jest preferowany). Taki hybrydowy tryb odbywania zajęć sprawdził się w ostatnich edycjach naszych studiów i szkoleń. Pozwoli on na uczestnictwo w programie osobom obarczonym obowiązkami rodzinnymi czy zawodowymi, daje możliwość dołączenia do zajęć podczas gorszej dysozycji zdrowotnej uczestnika. 
Uczestnicy szkolenia zostaną zarejestrowani w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i otrzymają studencki dostęp do aplikacji MS Office 365, co umożliwi korzystanie z wszystkich funkcjonalności MS Teams podczas zajęć zdalnych. Słuchacze zostaną także zapisani do kursu na uniwersyteckiej platformie zdalnego nauczania e-Campus (Moodle), który pozwoli na komunikację w trakcie zajęć.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik posiada wiedzę:

 • o technikach pracy zespołowej, komunikacji w zespole, roli kierownika i lidera w organizacji, zasadach prowadzenia negocjacji biznesowych i osobistych.
 • na temat sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • w zakresie operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i komunikowania informacji finansowych. Zna ogólne pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego, w tym czynniki analizy otoczenia przedsiębiorstwa, metody budowania strategii firmy.
 • o koncepcjach marketingowych, tworzeniu strategii marketingowych i instrumentach ich wdrażania a także metodach i narzędziach marketingu internetowego, zasadach i regułach komunikacji internetowej za pomocą mediów społecznościowych.
 • o procesach decyzyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach oraz o ich praktycznych konsekwencjach, a także relacjach między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem. 

Podczas Studium kształtowane są praktyczne umiejętności: efektywnej komunikacji w zespole, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, analizowania raportów, analizy otoczenia biznesowego firmy, przygotowania strategii marketingowej, przygotowania profesjonalnej prezentacji biznesowej i wystąpień publicznych. Wspomniane kompetencje są rozwijane przez rozwiazywania konkretnego problemu zarządczego w realnej firmie (w ostatnich edycjach były to Otodom, Mondelez, ProPharma, Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical i inne).

Kompetencje społeczne:

Studium przewiduje szereg aktywności grupowych (gra symulacyjna, konkurs case’ów), które wymagają od uczestników współpracy, wymiany doświadczeń, komunikacji, organizowania pracy własnej i grupowej. Studium inspiruje do dalszego własnego rozwoju osobistego i zawodowego przez kontakt z wykładowcami – praktykami biznesu a także menedżerami z różnych branż – innymi uczestnikami szkolenia, a także przez dostarczenie dodatkowych, opcjonalnych materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Podczas szkolenia Mini MBA® nie ma formalnych egzaminów, natomiast podstawą do uzyskania dyplomu jest:

 1. obecność (80%) i aktywny udział w zajęciach stacjonarnych lub on-line (wspólne rozwiązywanie case study, zadań rachunkowych, itp.),
 2. udział w ekonomicznej grze symulacyjnej (w określonych terminach należy podejmować decyzje dotyczące wirtualnej firmy - aktywność grupowa),
 3. udział w warsztacie Studium przypadku - praca grupowa: przygotowanie i prezentacja rozwiązania case study (ostatnie zajęcia mają charakter konkursu, w którym rywalizują ze sobą zespoły),
 4. rozwiązanie quizów po zakończonych blokach tematycznych.

Uczestnicy, którzy spełnią powyższe warunki otrzymują dyplom ukończenia Studium Menedżerskiego Mini MBA® podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.

PROGRAM

Poszczególne bloki tematyczne w Mini MBA® trwają zazwyczaj po 8-12 godzin. Ponadto oczekujemy od uczestników dodatkowej aktywności poza terminami określonymi w harmonogramie: Gra symulacyjna realizowana jest zdalnie, co wymaga dodatkowej komunikacji w zespołach przed wysłaniem decyzji. Podobnie końcowy projekt w ramach konkursu case’ów związany jest z pracą w zespołach. Po każdym z bloków tematycznych udostępniamy na platformie Moodle quizy do samosprawdzenia wiedzy, których rozwiązanie jest jednym z warunków zaliczenia szkolenia. Ponadto przez platformę e-learningową udostępniamy dodatkowe materiały rozszerzające tematykę spotkań podczas zajęć.

Sesja inauguracyjna - rozpoczynająca szkolenie

 • Inauguracja programu – powitanie uczestników, przedstawienie wykładowców i trenerów.
 • Sesja informacyjna dotycząca obsługi platformy, formuły kształcenia oraz przebiegu szkolenia.

Moduł 1: Ludzie w organizacji

 • Integracja uczestników, Budowanie efektywnych zespołów projektowych - mgr inż. Ewa Samuel
 • Przywództwo - rola lidera w organizacji - dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • Negocjacje w biznesie - dr Jacek Sobek

Moduł 2: Analityka finansowa

 • Analiza sprawozdań finansowych - dr Marcin Michalak
 • Rachunkowość zarządcza (budżetowanie, rachunek kosztów) - dr Marcin Michalak
 • Zarządzanie finansami - dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

Moduł 3: Zarządzanie strategiczne

 • Zrozumienie rynków i klientów - dr Bartłomiej Kurzyk
 • Strategia konkurencji - dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ
 • Innowacyjne modele biznesowe - dr Anna Sibińska

Moduł 4: Kompetencje cyfrowe menedżera

 • Komunikacja digitalowa w biznesie (dobór kanałów digitalowych, pomiar i efektywność działań w sieci, zarządzanie contentem) - Wojciech Szymański (Ideo.pl)
 • Budowanie marki własnej w sieci (Personal branding) - Wojciech Szymański (Ideo.pl)
 • Sztuka prezentacji online – dr Bartłomiej Kurzyk
 • Wizualizacja danych – dr Bartłomiej Kurzyk
 • Ochrona danych i cyberbezpieczeństwo – dr Joanna Kulesza

Moduł 5: Gra symulacyjna

 • Wprowadzenie do gry - dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
 • Decyzje zespołów i komentarze prowadzącego (6 kolejnych etapów gry w kolejne 6 tygodni)
 • Podsumowanie oraz ogłoszenie wyników gry

Moduł 6: Warsztat studium przypadku

 • Sesja kick off – wprowadzenie do studium przypadków, prezentacja firmy oraz problemu do rozwiązania - dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ
 • Warsztat Design Thinking – dr Monika Just (Just4creativity.pl)
 • Konsultacje z zespołami - dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ
 • Case Competition – prezentacje rozwiązań zarządczych przygotowanych przez zespoły podczas ostatnich zajęć

Program jest realizowany zgodnie z określonym harmonogramem. W każdym, z 12 tygodni szkolenia, przewidziane jest spotkanie o charakterze wykładowo-seminaryjnym (w sali lub dostępne online). Czasem przed lub między zajęciami przewidziano dla słuchaczy różne dodatkowe aktywności (gra symulacyjna, dodatkowe lektury, pliki video, proste zadania, udział w forum dyskusyjnym). Zadania stawiane uczestnikom w trakcie szkolenia będą komentowane przez prowadzących. Z tego powodu powinny być dostarczone przez studentów w określonym terminie. To bardzo istotne, bo oczekujemy na silną interakcję między uczestnikami a także z prowadzącymi zajęcia (np. wymiana doświadczeń przez dyskusje i wspólne rozwiązywanie case study na Forum, gra symulacyjna, projekt grupowy).

WYKŁADOWCY

Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem innowacji i niestandardowych działań. Od 2004 roku współpracuje z Centrum Transferu Technologii UŁ, gdzie prowadzi zajęcia „Marketing nowych technologii" w ramach Polsko-Amerykańskich studiów „Komercjalizacja innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii", a od 2008 roku - z PAM Center, przy realizacji Studium Mini MBA®. W 2007 roku wyróżniony tytułem „Wykładowcy absolwenta” przez studentów Wydziału Zarządzania UŁ. Obok działalności dydaktycznej, prowadzi prace konsultacyjne i szkoleniowe - do tej pory m.in. z Unimil S.A., PKO BP S.A., TP S.A., Questus, Bio-tech Consulting, Niewiadów S.A. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM. Prywatnie interesuje się rozwojem Internetu i technologii mobilnych.

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i analizy finansowej na licznych studiach podyplomowych oraz kursach menedżerskich i programach MBA. Trener na szkoleniach zamkniętych organizowanych dla firm polskich i międzynarodowych, trener z zakresu rachunkowości zarządczej w ramach certyfikowanych kursów dla profesjonalnych marketerów. Posiada bogate, 16-letnie doświadczenie w zakresie działalności konsultingowo-doradczej. Współautor wielu projektów wdrożeniowych z zakresu rachunkowości finansowej oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach.

Doktor habilitowany ekonomii w dyscyplinie finansów. Od 2003 roku pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent programu szkoleniowego MSSTC organizowanego przez University of Texas w USA. Ma bogate doświadczenie z zakresu doradztwa biznesowego i komercjalizacji innowacji. Wieloletni współpracownik WYG PSDB, Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków kapitałowych i zarządzania rozwojem firmy. Współautor kilkunastu ekspertyz z zakresu finansów i analizy gospodarczej przygotowanych dla potrzeb inkubatorów przedsiębiorczości, jednostek samorządowych i ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykładowca z ponad 20 letnim doświadczeniem. Prowadzi wykłady i konwersatoria w języku polskim i angielskim: z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji, doradztwa personalnego, rozwijania umiejętności osobistych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarządzania wiedzą i kompetencjami, zarządzania kulturą oraz seminaria dyplomowe i magisterskie. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od 2012 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Zarządzania a od 2016 także piastuje stanowisko Dziekana. Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Opublikował ponad 50 artykułów i rozdziałów w książkach, jest autorem trzech monografii dotyczących kompetencji, zarządzania strategicznego i zarządzania zmianami.

Dyrektor Polsko Amerykańskiego Programu Studiów MBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Trener, wykładowca i tutor akademicki. Konsultant i doradca w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji w biznesie. Specjalista ds. badań rynku. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu marketingu i zachowań konsumenckich. Kieruje i koordynuje projektami badawczymi i rozwojowymi dla firm z sektora branży medycznej, odzieżowej i szkoleniowej. Planuje, wdraża i zarządza programami badań rynku. Jako Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA na Uniwersytecie Łódzkim odpowiada za rozwijanie programów szkoleniowych dla menedżerów i liderów biznesu. Mentor i tutor w realizowanych przez studentów MBA projektach doradczych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa (Wydział Zarzadzania UŁ). Kierownik i założyciel Centrum Analiz Biznesowych na Wydziale Zarządzania UŁ. Specjalista w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania strategicznego oraz analiz biznesowych. Autor ponad 90 publikacji na temat ładu korporacyjnego i zarządzania strategicznego. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych, a także na studiach miniMBA oraz Executive MBA na Uniwersytecie Łódzkim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Członek oraz Przewodniczący Rady ITME (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie) od 2017 do 2020 roku oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Widzew Łódź S.A. od 2019 roku. Prowadzi działalność szkoleniową i konsultingową.

Prezes Zarządu agencji e-marketingowej i e-commerce Ideo Force Sp. z o.o. posiadającej na koncie ponad 1000 zrealizowanych projektów e-marketingowych. Łączy pracę zawodową stricte związaną z e-marketingiem i e-commerce z pasją dzielenia się wiedzą. Jest wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, a dodatkowo udziela wykładów gościnnych – m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Warszawskim. Zaprojektował i wdrożył 5 unikatowych kierunków studiów podyplomowych związanych z e-marketingiem oraz uczestniczył w projektowaniu specjalności na studiach I i II stopnia dotyczących wykorzystania Internetu w działalności firm. Angażuje się w rozwój startupów – był mentorem w Startup Weekend, SAMSUNG INKUBATOR, Rzeszów Startup Akcelerator. Był członkiem komitetu oceniającego w akceleratorze "IDEA Global". Jest autorem wielu książek, artykułów oraz publikacji, w tym między innymi: „E-marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka”, „Content marketing - współczesny poradnik po marketingu treści”, „E-marketing – kompendium dla menadżerów.

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w biznesie. W swojej karierze pracowała na stanowiskach menedżerskich i kierowała zespołami projektowymi. Wiele lat związana z branżą HR. Była Konsultantem ds. Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego, Kierownikiem Projektów szkoleniowych, odpowiadała za koordynację procesów Human Resourcess Management, przeprowadzanie szkoleń menedżerskich, sprzedażowych, HR

Ludzie są jej pasją. Z radością i ciekawością odkrywa każdego dnia ludzki wszechświat. Zachwyca ją jego złożoność i nieograniczoność.  Dlatego w swojej pracy lubi łączyć elementy twarde z miękkimi, racjonalne z emocjonalnymi, dowody z intuicją. W procesach rozwojowych kreuje środowisko, w którym ludzie odważnie przyglądają się sobie. Chętnie korzysta z różnych metod rozwojowych, ponieważ ścieżek do samoświadomości jest tyle, ilu ludzi.

Pracuje jako trener i coach już 15 lat, głównie w sferze biznesu, ale nie tylko. Specjalizuje się w szkoleniach z inteligencji emocjonalnej, budowania zaangażowania w oparciu o wartości oraz w coachingu holistycznym. Rozwija w szczególności menedżerów, specjalistów, trenerów, towarzyszy im  w rozwoju kompetencji zarządczych, osobistych  oraz w odkrywaniu i realizowaniu ich własnego potencjału.

Doświadczenie coachingowe i trenerskie:

 • International InnerMastering® Coaching Supervisor, InnerMastering® Institute, Lambent UK, (2020)
 • Realtional Presence®; Speacking Circles® Authentic Presenting, Training Cerifikate, de Cirlek® Jannet Burghard, (2020)
 • International Values Trainer (IVT), Lambert UK, Values Team®, (2019)
 • International Coach ICC, Valeus Team®, (2019)
 • MindSonar® Szkolenie Certyfikacyjne, Tomasz Zawadzki, (2019)
 • Autoryzowany Instruktor Harmonijnego Oddychania (Respira), Shang Shung Institute (2019)
 • International Values Consultant, Lambert UK, Values Team®, (2018)
 • Certyfikowany Trener Radosnych Tańców KHAITA, Shang Shung Foundation, The International Dance Council, (2016)
 • Change Management Foundation, Certyfikat trenerski, APMG- International, England (2013)
 • Zarządzanie Projektami według metodyki PRINCE 2, Certyfikat trenerski, APMG- International, England (2012)
 • Certyfikat Trenerski w zakresie zarządzania zmianą, Sparrow, Panta Rhei (2010)
 • Certyfikat Trenerski – Trener Zarządzania, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, (2006-2007)

Od prawie 25 lat mentor i trener top menedżerów oraz specjalistów czołowych firm w Polsce i na świecie w zakresie:

 • przywództwa,
 • kierowania zespołem,
 • zarządzania zmianą, 
 • budowania kultury organizacji zorientowanej na współpracę,
 • negocjacji handlowych.

Doktor w zakresie psychologii społecznej - absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Był wykładowcą w programie The Advanced Certificate in Marketing akredytowanym przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie. Stypendysta Ausburg College, Minneapolis (Department of Business Administration, Accounting and MIS)

Jest adiunktem prawa międzynarodowego i dyrektorem centrum badawczego Łódź Cyber Hub. Członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2018-2023). Kulesza bierze także udział w pracach Komitetu ONZ ds. opracowania kompleksowej międzynarodowej konwencji o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów przestępczych. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Doradczego ICANN At-Large. Ekspert europejsko-chińskiej grupy roboczej ds. stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni (EEC-IL) i chińsko-europejskiego dialogu cybernetycznego (SECD). W latach 2010-2018 przewodniczyła Komisji ds. Członkostwa Globalnej Sieci Akademickiej na rzecz Zarządzania Internetem (GigaNet). W latach 2019-2022 przewodniczyła Radzie Doradczej Globalnego Forum on Cyber Expertise (GFCE). Członek wydziału międzynarodowych studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości na Uniwersytecie Wileńskim (od 2019), St Thomas University w Miami (2019 - 2020) i Indiana University (od 2018). Członek grupy doradczej ds. badań przy Globalnej Komisji ds. Stabilności Cyberprzestrzeni (GCSC). Pracownik naukowy Fundacji Kazimierza Pułaskiego. Ewaluator Komisji Europejskiej, COST, FWO, DFF, FNP, FRSE i NAWA.

Jako dyrektor centrum badawczego Łódź Cyber Hub kieruje współpracą z Europejską Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Obrony (ESDC) oraz realizacją projektu „Wzmocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa w i z Azją” (ESIWA). Kieruje projektem badawczym „Łódź Cyber Hub” (IDUB UŁ) oraz realizacją Akcji COST w sprawie „Globalnej Sieci Praw Człowieka” (COST CA19143). Uczestniczy także w dwóch projektach ISPF H2020: „System ochrony dużych zgromadzeń ludzi w obiektach kultu religijnego” (ProSPeReS), „Zintegrowany system ochrony dużych obiektów sportowych wspierający bezpieczeństwo CBRN imprez masowych” (BEZPIECZNY STADION). Na zlecenie Komisji Europejskiej i Rady Europy prowadziła projekty szkoleniowe z zakresu sądowej ochrony praw człowieka w Internecie na Ukrainie (2014/2015), Mołdawii (2016), Serbii (2019) i Rumunii (2020).

Członek naukowych rad doradczych EU CyberDirect, CC-Driver, UNION (Unsupervised Percepcja) i LEGITIMULT (Legitimate Crisis Governance in Multilevel Systems). Członek sieci naukowej ReNEUAL, Internet Society, Diplo Internet Governance Community, RIPE Cooperative WG, RIPE Accountability Task Force i ICANN EURALO. Polski sprawozdawca w projekcie World Intermediary Liability Map (WILMap) realizowanym przez Uniwersytet Stanforda. Recenzent m.in. Data & Policy (CUP), European Journal of Law and Technology; Prawo, innowacje i technologia, Utrecht Journal of International and European Law.

Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i nowych technologii, w tym pięciu monografii z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Internetu.

Zainteresowania badawcze: cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość, prawo mediów, prawa człowieka, due diligence, odpowiedzialność państwa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kolejna edycja programu planowana jesienią w terminie: wrzesień 2024 - styczeń 2025.

Spotkania w ramach Mini MBA będą się odbywać w piątki (w godz. 17.00 - 20.15) oraz w soboty (w godz. 9.00 - 16.00, czasami do 14.15) - łącznie 12/13 sesji weekendowych.

Koszt uczestnictwa w programie wynosi 6 500 PLN. Podane kwoty są kwotami brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).

Wpłaty za udział w programie Mini MBA® należy dokonywać przed rozpoczęciem szkolenia (opłata za całość lub I rata) na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ, nr konta 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Mini MBA + imię i nazwisko uczestnika.
Osobom fizycznym faktury będą wystawiane na podstawie dokonanej wpłaty i przekazywane na pierwszych zajęciach lub przesyłane pocztą. W przypadku firm, faktura zostanie wystawiona na podstawie złożonego przez firmę pisemnego zobowiązania do pokrycia kosztów uczestnictwa pracownika w Studium (Oświadczenie dla firm.pdf) lub na podstawie dokonanej wpłaty. Istnieje możliwość wystawienia faktury proforma.

Zapraszamy do zapisów już dziś: https://forms.office.com/e/vceCqMJ0bU

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, wysyłamy potwierdzenie i zapisujemy Państwa na listę uczestników (ok. 20-25 osób). Nie ma formalnych wymogów przystąpienia do programu tak, jak na studiach MBA (wykształcenie, staż pracy, itp.).
Najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprosimy przez email lub telefonicznie o ostateczną deklarację co do udziału w szkoleniu i prześlemy zaproszenie na pierwsze zajęcia.

KONTAKT

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p. 133
Dagmara Krupińska tel.: +48 519 646 572 / +48 42 635 49 57, email: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

Jesli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas przez Formularz kontaktowy.